Eko Etiket Tarihçesi

Eko Etiketi fikri ilk olarak 1987 yılında ortaya çıkmıştır. Avrupa Komisyonu Eko-Etiket fikrini üye ülkelerle ve Avrupa Parlamentosu’nda tartışmaya açmış ve üç yıllık bir süreç sonrasında Birlik Konseyi’nin (EEC) No. 880/92 regülasyonu yani 23 Mart 1992 tarihli ve 880 sayılı Tüzüğüyle yürürlüğe girmiştir.

Eko Etiket regülasyonlarının güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması için (EC) No. 1980/2000 numaralı regülasyon ile politik amacı belirlenmiş ve prensipleri zenginleştirilmiştir. Bu regülasyonun uygulamaya girmesinden itibaren geçen süre zarfında edinilen deneyimler AB Eko Etiket sisteminin etkinliğinin artırılması ve yürürlülüğünün daha düzenli hale getirilmesi gerektiğini göstermiştir.

Bu bağlamda etiket düzenlemesi 2009 yılında (EC) No. 66/2010 şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ve AB bünyesinde geliştirilen diğer direktifler ile (Enerji tüketen ürünlerde Eko tasarım, Çevre Eylem Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri ve İklim Değişikliği Programı, Yeşil Kamu İhale Eylem Planları) uygunluğu sağlanmıştır.

2018 yılında Uluslararası Doğal Standartlar Organizasyonu (NSO) tarafından yayınlanan NSO-NAP 3 Ecogloballabels Standardı ile Dünya genelinde Eko Global Etiket Etiketlemeri devam etmektedir.