Ecolabel Risk Yönetimi

Ekoljik bir programın mevcut durumunun gözden geçirilmesi, bu programın geleceği açısından tehlike teşkil eden durumların belirlenmesi ve bunların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, alınan önlemlerin yeterliliği, yeniden değerlendirilmesi ve bütünsel olarak yapılan çalışmalar Ekolojik risk yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi çalışmaları, istenmeyen durumların ortaya çıkma olasılığını mümkünse ortadan kaldırmaya yönelik atılacak adımları belirleme yöneliktir.

Ekolojik program bazında değerlendirildiğinde ortaya çıkabilecek riskler: programın hiç tamamlanamama riski, projenin gecikme riski, bütçenin aşılma riski, projenin bitiminde ortaya çıkabilecek eksiklikler riski, yani müşteri ihtiyaçlarının tam olarak belirlenmemiş olma riski veya programın uygulanması aşamasında ortaya çıkacak aksaklıklar riski.

Program bazlı çalışmalarda, karşılaşılan riskleri sınıflandırmak, kuruluş açısından risklerin etkilerini azaltabilmek bakımından önemlidir. Riskler örneğin alınan stratejik kararlardan, programın teknik özelliklerinden, program organizasyonundan, müşteri talep değişiklikleri veya plan ve kontrol eksiklikleri yüzünden kaynaklanabilir.

Tespit edilen risklerin ortaya çıkma olasılıkları ile projeyi etkileme düzeyleri dikkate alınarak, önem seviyelerine göre analiz edilerek listelenmeli ve değerlendirilmelidir. Risk değerlendirmesinin belirli periyotlarda yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada mevcut durum değerlendirilmekte ve risk oluşturan faktörlerin zamana bağlı gelişimi incelenmektedir.

Özetlemek gerekirse; risk, gelecekte ortaya çıkma ihtimali olan, iç ve dış faktörlerin, işletmelerin amaç ve hedeflerini gerçekleşmesi üzerinde yarattığı olumlu veya olumsuz etkilerdir. Aslında risk demek sadece zarar görmek demek değildir. Riskin olumlu yanları ve bunların neden olduğu olası kazançlar birer fırsat yaratabilir. Riskin olumsuz yanları ve bunların neden olduğu kayıplar ise birer tehdittir.

Ekolojik Risk yönetimi bir yaşamsal döngüdür. Riskler tespit edilir, değerlendirilir, gerekli önlemler alınır, riskler gözden geçirilir, raporlanır, artık riskler değerlendirilir, değerlendirme sonucu yeniden değerlendirme yapılır. Bu aşamalar arasında sürekli izleme vardır ve bu döngü hiç durmadan tekrarlanır. Risk yönetimi çalışmaları ile hedeflere ulaşım, karar alma, hizmet standardını yakalama, etkin kaynak yönetimi, kayıpları önleme, yasal düzenlemelere uyum ve işletmenin itibar kazanması gibi bir dizi yarar elde edilmektedir.

Ekolojik Risk yönetimi ile Kurum ve Kuruluşlar sektörlerinde ayırt edici konumlar elde etmekte ve bunları kazanca çevirmektedir.